รู้หรือไม่ 6 เอกสารสำคัญ หายไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลย

3

เอกสารสำคัญต่างๆหากสูญหายแล้วต้องไปแจ้งความและนำเอกสารแจ้งความมาดำเนินการของเอกสารใหม่ ตามที่ออกเอกสารสำคัญเหล่านั้นและเพื่อป้องกันการแอบอ้างในการนำเอกสารที่หายกระทำความผิดหรือสวมรอย แต่ปัจจุบันเพื่อความสะดวกของประชาชนเอกสารสามารถทำได้ใหม่โดยที่ไม่ต้องแจ้งความ ทราบกันไหมว่ามีเอกสารใดบ้างที่หายไม่ต้องแจ้งความและเอกสารใดบ้างที่หายต้องแจ้งความ

1.ใบขับขี่ 

ใบขับขี่หาย ไม่ต้องแจ้งความ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปดำเนินการขอใบขับขี่ใหม่ได้ทันทีที่กรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานย่อยทุกแห่ง ไม่ต้องสอบใหม่ 

2.บัตรประชาชน 

บัตรประชาชนหาย สามารถนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล หรือสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองได้เลย โดยสามารถยื่นทำบัตรได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรหาย หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ 100 บาท. 

3.ทะเบียนบ้าน 

เจ้าบ้านสามารถติดต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรืออำเภอเพื่อขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้เลย กรณีเจ้าบ้านดำเนินการเองสามารถใช้บัตรประชาชนของเจ้าบ้านยื่นได้เลย แต่หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่น ต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ 

4.แผ่นป้ายทะเบียนรถ 

นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมขนส่งทางบก แล้วดำเนินการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ 

5.บัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล 

เจ้าของบัตรสามารถนำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ ณ สำนักงานประกันสังคมได้เลย  

6.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

เจ้าของบัตรสามารถนำบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของตนเอง 

เอกสารที่หายแล้วต้องแจ้งความมีอยู่ 10 ประเภทได้แก่ 

เอกสารประเภทนี้หากเกิดการสูญหายจำเป็นต้องแจ้งความซึ่งสามารถแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ได้ มีดังนี้ 

1.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (แบบสาธารณะเท่านั้น) 

2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

3.สมุดบัญชีธนาคาร 

4.สลากออมสิน 

5.โฉนดที่ดิน 

6.ใบกรมธรรม์ 

7.ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ 

8.ใบรับรองผลการเรียน 

9.ใบสำคัญการสมรส 

10.ตั๋วจำนำ 

แจ้งความออนไลน์ง่ายง่ายด้วยห้าขั้นตอน ด้วย  5 ขั้นตอน 

1.เข้าไปที่เว็ปไซด์ https://thaipoliceonline.go.th 

2.เลือกสถานีตำรวจใกล้บ้าน 

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้แจ้งและอัพโหลดรูปบัตรประชาชนด้านหน้า-หลัง 

4.กรอกรายละเอียดที่ต้องการแจ้ง ชนิดของเอกสารที่หาย 

5.รอข้อความตอบกลับทางอีเมลและสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งความ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 

เมื่อทราบแล้วว่าเอกสารใดบ้างที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความสามารถขอใหม่ได้เลย และเอกสารใดยังจำเป็นต้องแจ้งความเมื่อเกิดการสูญหาย จะได้ไม่ตะหนักตกใจเมื่อเอกสารหาย และที่สะดวกคือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วคะ